Què és Moodle?

Moodle és un Entorn Virtual d’Aprenentatge (VLE) que, des del punt de vista TIC, destaca per ser un projecte dinàmic, obert i lliure i, des del punt de vista pedagògic, destaca per la seva fonamentació constructivista de l’aprenentatge. La seva integració en centres escolars i formatius pot respondre tant a ensenyaments bimodals, com virtuals, com, fins i tot, estrictament presencials.

El gran valor afegit de Moodle en l’educació es troba en les possibilitats de desenvolupar un autèntic entorn de construcció de l’aprenentatge, fomentant l’aprendre a aprendre, gràcies a una bona articulació entre metodologia i tecnologia.

Per aquest motiu, Moodle concep l’alumne com el protagonista actiu del seu procés formatiu i al docent com a mediador entre alumne i objectes d’aprenentatge. En aquest context, doncs, l’alumne treballarà i generarà coneixement a partir de la realització de les activitats d’aprenentatge i de la interacció amb els seus companys i el mestre; mentre que el docent serà responsable del disseny del procés d’ensenyament – aprenentatge i desenvoluparà un rol essencialment d’orientador.

Les eines de treball en aquest entorn són moltes i diverses: wikis, fòrums, qüestionaris, tallers, etc. que segons la temàtica i l’enfocament poden utilitzar-se de mútiples maneres. Pel que fa als continguts, existeixen també diverses maneres de presentar-los: documents de descàrrega, senzilles pàgines web, enllaços, glossaris, etc. Cal destacar, a més a més, una característica molt important: Moodle permet inserir codis html d’altres fonts. Això vol dir, que s’hi poden integrar molts recursos externs: vídeos de youtube, JClics, llibres digitals, Google maps, audicions, etc.

Fa poques setmanes es va presentar Moodle 2.0 una nova versió d’aquest entorn virtual d’aprenentatge, millorada i amb noves prestacions. I és que Moodle és una bona eina que els docents no podem passar per alt.

Compártelo en ...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *